Statuten

Statuten van de Stichting Manengouba, vastgesteld per akte van 24 januari 1997

zaaknummer: 96a4397/fb/H

Heden de vier en twintigste januari negentienhonderd zeven en negentig verscheen voor mij, mr Gijsbert Jan Numan, notaris ter standplaats Hengelo (Overijssel):

de heer GERARD van NOORT, patholoog, geboren te Brielle op een juni negentienhonderd zes en veertig, (Rijbewijs-nummer: 3013111258), wonende Bornsestraat 63 te 7556 BC Hengelo en gehuwd, ten deze handelend:

a. voor zich;

b. als gevolmachtigde van de mede-oprichters:

 1. de heer ALBERTUS BUIZER. landbouwkundlge, geboren te Noordoostpolder op zeventien december negentienhonderd een en vijftig, wonende Westfrisestraat 14 te 9076 AE St. Annaparochie,
 2. mevrouw JOHANNA MARTHA GERLAGH. B-verpleegkundige, geboren te Wageningen op zes en twintig juni negentienhonderd zes en zestig, wonende Karperdaal 106 te 2553 PK Den Haag,
 3. de heer JOHANNES KEUPER. leraar, geboren te Dinxperlo op tien September negentienhonderd vier en veertig, wonende Hulleweg 10 te 7004 HE Doetinchem,
 4. de heer HENDRIK COENRAAD KOPPERT. oogarts, geboren te Jutphaas op een en dertig juli negentienhonderd negen en dertig, wonende Toon Slurinkhof 39 te 8264 DG Kampen,
 5. mevrouw HENDRIKA WILHELMINA SWELLENGREBEL. maatschappelijk werkster, geboren te den Pasar op eenen dertig mei negentienhonderd veertig, wonende Alberdingk Thijrnlaan 16 te 3842 ZC Harderwijk en gehuwd,
 6. de heer PAUL HARM JISK VAN PER VEEN. milieudeskundige, geboren te Dordrecht op vier en twintig februari negentienhonderd vijf en zestig, wonende Borneostraat 23 te 3312 XA Dordrecht.

Van deze volmacht blijkt uit de notulen van de oprichtersvergadering van achttien december negentienhonderd zes en negentig, welke aan deze akte zullen worden gehecht.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een stichting in het leven te roepen met de navolgende statuten:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1:

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING MANENGOUBA.
 2. Zij is gevestigd te UTRECHT.

DOEL

Artikel 2:

De stichting stelt zich ten doel:

 1. De stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten in Afrika, in het bijzonder in Kameroen.
 2. Het verzorgen van materiele en/of immateriële voorzieningen ten behoeve van personen ter ondersteuning van de in artikel 2 lid 2 genoemde ontwikkelingsactiviteiten.
 3. Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

GELDMIDDELEN

Artikel 3:

De geldmiddelen welke nodig zullen zijn om het doel van de stichting te kunnen verwezenlijken, verkrijgt de stichting uit:

 • subsidies en donaties;
 • erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR

Artikel 4:

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
 2. De bestuursleden worden door de zittende bestuursleden benoemd bij volstrekte meerderheid van stemmen, telkens voor een periode van drie jaren en zullen terstond herbenoembaar zijn.
 3. Het tijdstip van aftreden zal bij rooster worden bepaald. Tussentijds benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats zij benoemd zijn.
 4. Indien het bestuur te eniger tijd uit minder dan het hierboven genoemde minimum aantal bestuursleden bestaat – doch niet beneden het aantal van twee bestuursleden is gedaald – blijft het volledig bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, noodzakelijk voor het besturen der stichting. Wel dient het aantal bestuursleden zo spoedig mogelijk te worden teruggebracht op bovengenoemd minimum aantal.
 5. Indien te eniger tijd geen of slechts een bestuurslid in functie is, kunnen (kan) bij gebreke van voorziening in de vacatures, twee tijdelijke bestuursleden, respectievelijk een tijdelijk bestuurslid worden aangewezen door de Arrondissementsrechtbank te Almelo, op verzoek van de meest gerede verzoeker, die volgens het oordeel van de Rechtbank tot het doen daarvan een gegronde reden heeft de functie van een aldus aangewezen tijdelijk bestuurslid neemt een einde, zodra wederom tenminste twee bestuursleden zijn benoemd, overeenkomstig de bepalingen van deze statuten.
 6. Het bestuur – met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd – kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede – zonodig – plaatsvervangers voor deze functies. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon vervuld worden.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 5:

Afgezien van periodiek aftreden volgens rooster eindigt het bestuurslidmaatschap door:

a. schriftelijk bedanken door een lid;
b. overlijden, faillissement of onder curatelestelling van een lid;
c. ontslag door een eenstemmig besluit van alle overige bestuursleden;

BESTUURSTAAK

Artikel 6:

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting in de meest ruime zin des woords.
 2. Het bestuur is op grond daarvan binnen de grenzen van deze statuten bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en beschikking, die voor het realiseren van het doel nodig of wenselijk worden geacht.
 3. Het bestuur is met name bevoegd tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING

artikel 7:

 1. De stichting wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door minimaal twee bestuursleden tezamen.
 2. De penningmeester, of bij diens ontstentenis zijn plaatsvervanger, is bevoegd om namens de stichting kwijting te geven voor aan de stichting gedane betalingen.

VERGADERINGEN

artikel 8:

 1. De bestuursvergaderingen worden door de secretaris bijeengeroepen, zo dikwijls als de voorzitter dat nodig acht, doch tenminste twee keer per jaar.
 2. Voorts zal de secretaris een vergadering bijeenroepen, nadat hem hierom schriftelijk door tenminste twee bestuursleden is verzocht, bij welk verzoek een opgave van de te behandelen punten moet zijn gevoegd. De oproep voor de vergadering dient door de secretaris binnen acht dagen na de ontvangst van het verzoek aan de bestuursleden te worden gezonden.
 3. De termijn van oproeping – welke schriftelijk dient te geschieden – bedraagt tenminste acht dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet medegerekend. Met toestemming van alle bestuursleden en in spoedeisende gevallen – zulks ter beoordeling van de voorzitter – kunnen vergaderingen op kortere termijn worden bijeengeroepen.
 4. Bij de oproep moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld.
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 6. In een vergadering kunnen alleen geldige besluiten worden genomen, indien het voorstel op de agenda is geplaatst. Indien echter in een vergadering alle bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten genomen worden over zaken die niet op de agenda staan vermeld, behoudens de gevallen van statutenwijziging en ontbinding der stichting.
 7. Bestuursbesluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, wanneer alle bestuursleden schriftelijk verklaard hebben met het voorgestelde besluit akkoord te gaan.
 8. Van het behandelde in vergaderingen moeten notulen worden gehouden, welke in die vergadering of in de eerstvolgende vergaderingen zullen worden vastgesteld en goedgekeurd en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris zullen worden ondertekend. Een besluit als bedoeld in lid 7 van dit artikel dient in de eerstvolgende bestuursvergadering te worden vermeld en genotuleerd. De bij het besluit behorende bewijsstukken moeten bij de notulen worden bewaard.

STEMMING

Artikel 9:

 1. leder bestuurslid brengt ter vergadering een stem uit.
 2. Voorzover in deze statuten of in een eventueel op te stellen huishoudelijk reglement niet anders is bepaald, zullen alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het totaal aantal in functie zijnde bestuursleden, doch minimaal twee bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd moeten zijn.
 3. Zijn niet voldoende bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan zullen de betreffende voorstellen op de agenda voor de eerstvolgende vergadering welke niet eerder dan acht dagen later mag plaatshebben – worden geplaatst. In deze vergadering zullen besluiten over de betreffende voorstellen genomen kunnen worden, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits dit aantal niet minder dan twee bedraagt.
 4. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
 5. Stemming geschiedt over zaken mondeling en over personen schriftelijk, tenzij geen der bestuursleden een stemming wenst, waardoor het voorstel geacht wordt met algemene stemmen te zijn aangenomen.
 6. Bij staking van stemmen wordt het betreffende voorstel aangehouden tot de eerstvolgende vergadering. Staken de stemmen in die vergadering weer, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft en zal het lot beslissen indien het voorstel personen betreft.
 7. Indien bij stemming over meer dan twee personen geen hunner meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt, vindt een tweede stemming plaats, waarbij wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, dan wel tussen degene die het grootste aantal stemmen verkreeg en degene die het op een na grootste aantal stemmen verkreeg. Hebben meer dan twee personen het grootste aantal of meer dan een persoon het op een na grootste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie van hen voor her stemming in aanmerking komt. Staken bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 8. Een bestuurslid kan zich ter vergadering laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid, mits bij schriftelijke volmacht. Een bestuurslid kan voor zich en voor ten hoogste een ander bestuurslid optreden.
 9. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BOEKJAAR. BEGROTING. VERSLAGGEVING

Artikel 10:

 1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Uiterlijk in de maand juni wordt een bestuursvergadering gehouden, waarin de secretaris verslag uitbrengt van de werkzaamheden der stichting gedurende het afgelopen boekjaar. In dezelfde vergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af van het door hem gedurende het afgelopen boekjaar gevoerde financiële beheer.
 3. Het bestuur kan een of meer deskundigen aanwijzen voor het nazien van de jaarstukken.
 4. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge.
 5. Het bestuur is verplicht de jaarstukken en de daarop betrekking hebbende bescheiden tenminste tien jaar lang te bewaren.

REGLEMENTEN

Artikel 11:

 1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement en/of andere reglementen vaststellen, wijzigen of aanvullen.
 2. Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden welke met deze statuten in strijd zijn.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 12:

 1. Een besluit tot wijziging der statuten of ontbinding der stichting zal slechts genomen kunnen worden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste drie/vierde gedeelte van het totaal aantal zitting hebbende bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd dient te zijn en met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.De tekst van een voor te stellen statutenwijziging dient bij oproep voor de vergadering te worden meegezonden.
 2. Is in de lid 1 bedoelde vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig, dan zal tenminste twee weken en ten hoogste vier weken later, een speciaal tot dat doel bijeengeroepen tweede vergadering worden gehouden, waarin ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, mits niet minder dan twee, doch met de in lid 1 vermelde meerderheid, over het voorstel kan worden beslist.
 3. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheidbij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

VEREFFENING

Artikel 13:

 1. Na een besluit tot ontbinding der stichting zal de vereffening geschieden door het bestuur, tenzij het bestuur bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars heeft aangewezen.
 2. De stichting blijft nadat het besluit tot ontbinding genomen is voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de periode van vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding wordt ingeschreven in het openbaar stichtingenregister.
 5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tenminste tien jaar berusten onder degene die bij besluit tot ontbinding daartoe wordt aangewezen.
 6. Aan een eventueel liquidatiesaldo dient, op een door het bestuur te bepalen wijze – een bestemming te worden gegeven, die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel der stichting.

SLOTBEPALING

Artikel 14:

In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, of bij twijfel aan de uitleg van enige bepaling, beslist het bestuur.

De comparant verklaarde tenslotte dat het bestuur van de stichting thans als volgt is samengesteld vanuit de voornoemde oprichtersvergadering

 1. mevrouw H.W. Sijsma-Schwellengrebel, als voorzitter;
 2. de heer G. van Noort als secretaris;
 3. de heer P. H. J. van der Veen, al penningmeester;
 4. mevrouw J. M. Gerlagh, als bestuurslid
 5. de heer A. Buizer als bestuurslid

Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de wettig bewaarder dezer minuut
De comparant is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partij is door mij, notaris aan de h and van het hiervoor gemelde en daartoe bestem de document vastgesteld
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Hengelo op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledig voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris ondertekend.

(afschrift, was getekend Mr G. J. Numan, notaris te Hengelo (O))