Beleidsplan Stichting Manengouba 2016

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen en bevorderen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Afrika, in het bijzonder in Kameroen.
Ook bestaat de mogelijkheid personen te ondersteunen, met name gericht op onderwijs. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Achtergrond

De stichting is opgericht door mensen die jarenlang in Kameroen hebben gewoond en gewerkt en die op deze manier vorm willen geven aan hun blijvende betrokkenheid bij dit land. Samen met mensen in Kameroen willen we ons inzetten om de ongelijkheid tussen onze situatie en die in Kameroen te verminderen.
Voor de begeleiding van de projecten heeft de stichting een contactpersoon in Kameroen.

Werkwijze: Aanvragen voor hulp

De Stichting Manengouba hanteert bij het beoordelen van aanvragen voor steun de volgende beleidslijnen.
De aanvraag moet betrekking hebben op een hulpvraag uit Kameroen en gericht zijn op een incidentele activiteit met een duurzaam resultaat.
De aanvraag moet duidelijk beschrijven:

 • wie er verantwoordelijk is voor de aanvraag, de uitvoering, beheer en verslaglegging
 • welk doel voor welke doelgroep wordt beoogd
 • hoe het één en ander van invloed is op de positie van de doelgroep
 • Indien sprake is van (roerende of onroerende) goederen moet duidelijk zijn wie de eigendoms- en/of gebruiksrechten heeft en hoe vastligt dat van vervreemding op korte termijn geen sprake kan zijn.

Voorrang wordt gegeven aan activiteiten betreffende kansarme groepen en betreffende basisbehoeften en aan activiteiten die gericht zijn op een grotere gemeenschap. De aanvrager moet ons redelijk goed bekend zijn, dan wel bij een door ons vertrouwde relatie goed bekend zijn.
Het project en/of de aanvragende c.q. uitvoerende instantie moet door een vertegenwoordiger van de stichting bezocht en ter plekke vooraf en/of achteraf gecontroleerd kunnen worden.
Gestreefd wordt naar betalingen aan de leverancier of uitvoerder zonder tussenkomst van derden (de vertegenwoordiger van de stichting in Kameroen wordt niet als derde gezien). Een aanvraag die naar het oordeel van de stichting voor financiering in aanmerking komt, maar waarvoor de stichting de benodigde middelen niet beschikbaar heeft, wordt met een aanbeveling voorgelegd aan een andere instantie die de aanvraag kan honoreren en – al of niet via de stichting – tot (deel)financiering van het project kan overgaan.

Donateurs hebben de mogelijkheid personen te steunen, mits de ondersteuning binnen de doelstelling van de stichting past. Deze geoormerkte giften zijn vooral gericht op het betalen van schoolgelden.
Op deze manier hebben honderden kinderen onderwijs gevolgd en diploma’s van lager en middelbaar onderwijs behaald. Enkele tientallen hebben een universitaire studie gevolgd en zijn nu bijv leraar of arts.

Organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 5 leden, een voorzitter, penningmeester en secretaris en 2 algemene bestuursleden.

Bestuursleden
Voorzitter: Anne Henk van Slageren
Penningmeester: Dirk van Wijk
Secretaris: Gerard van Noort
Lid: Mirjam van der Veen
Lid: Anton Stegeman

De voorzitter
De taken van de voorzitter zijn:

 • Het leiden van de organisatie, de vergaderingen, de bestuursleden en de eventuele vrijwilligers
 • Het naar buiten treden namens de stichting, afhankelijk van de situatie
 • Het delegeren en mede-uitvoeren van de uit te voeren werkzaamheden
 • Het bewaren van evenwicht in de organisatie m.b.t. werklast en samenwerking
 • Het rapporteren over bovenstaande tijdens de bestuursvergaderingen

De penningmeester
De taken van de penningmeester zijn:

 • Het volgen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de geplande inkomsten en uitgaven
 • Financiële administratie van de stichting in het algemeen
 • Financiële administratie van de projecten
 • Het aangeven van de documentatie die de kascontrole aan het einde van het jaar nodig heeft om het onafhankelijke jaarverslag op te stellen
 • Over bovenstaande rapporteren in de bestuursvergaderingen
 • Tijdens de bestuursvergaderingen deelnemen in de algemene menings- en besluitvorming met betrekking tot alle punten die binnen de organisatie aan de orde zijn.

De secretaris
De taken van de secretaris zijn:

 • Behandelen van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 • Archiveren van de inkomende en uitgaande post en e-mail;
 • Agenderen en voorbereiden van de bestuursvergaderingen;
 • Het naar buiten treden namens de organisatie, afhankelijk van de situatie;
 • Bijhouden van het donateursbestand;
 • Schrijven van de nieuwsbrieven;
 • Over bovenstaande rapporteren in de bestuursvergaderingen.

Het notuleren van de bestuursvergaderingen gebeurt door 1 van de leden.

Projecten
De activiteiten van de stichting waren de laatste twee jaren met name gericht op steun aan het gehandicaptencentrum “Association Humanitaire pour la Promotion des Personnes Vulnérables” (AHP²V) in Baham, Kameroen.

Naast financiële steun voor de exploitatie lag de nadruk op:
Continuïteit
Eigen inkomsten
Nieuwbouw

Financiële steun
In de afgelopen jaren zijn de inkomsten van de stichting langzaam minder geworden. Dit zal mogelijk van invloed zijn op de hoogte van de maandelijkse subsidie.

Continuïteit
De samenwerking tussen het Centrum AHP²V in Baham en het Duitse Centrum voor gehandicapten Wittekindshof begint vorm te krijgen. In Duitsland maakt men hierbij graag gebruik van de kennis en ervaring van de Stichting Manengouba.
Een samenwerkingsovereenkomst tussen AHP²V en Wittekindshof is voorbereid, waarin de Stichting Manengouba als derde partij fungeert. Recent is de Franse versie van deze samenwerkingsovereenkomst voor een laatste commentaar naar Kameroen gestuurd. De overeenkomst stelt de grote lijnen vast.
Meer concrete invulling in actieplannen voor de toekomst is op verschillende vlakken nog nodig.
Sinds september 2015 volgt Poumbok Arnaud in Duitsland een opleiding in orthopedische techniek, die hem in de toekomst in staat moet stellen zelf orthopedische apparatuur/protheses te fabriceren. Poumbok Arnaud is door het bestuur van het centrum AHP²V aangewezen als de beoogde opvolger van Pokam Zacharie, die nu de leiding heeft. Voor de continuïteit van het centrum is dit een belangrijk gegeven.

Eigen inkomsten
De start van het landbouwproject kende een vertraging van 5 jaar door onbetrouwbaarheid van de donateur van het terrein. Voor dit project was een subsidie toegezegd door ICCO en Kerk in Actie en was in 2009 een voorschot betaald. Het leek erop dat de rest van de subsidie, na al die jaren, niet meer beschikbaar zou zijn, maar gelukkig werd door de subsidiegevers erkend dat AHP²V geen enkele schuld had in de vertraging. Eind 2015 werd nog een bedrag toegekend van ruim € 10.000,-, ongeveer het dubbele van het restant van de eerdere subsidie.

Nieuwbouw
Het terrein dat geschonken is door de Prefect van Baham kende de verplichting om er binnen vier jaar iets mee te doen. Onder druk hiervan werd besloten de bouw te splitsen in ruwbouw en afbouw. Bij de ruwbouw, die in 2014 begon, liep het aanbrengen van het dak vertraging op. Op dit moment (januari 2016) nadert de ruwbouw zijn voltooiing.
De fondsenwerving voor de afbouw leverde in 2015 resultaat op. De totale begroting van de afbouw bedraagt omstreeks € 100.000,-. Op dit moment zijn subsidies en toezeggingen ontvangen tot een bedrag van € 90.000,-. We gaan ervan uit dat ook de laatste € 10.000,- gevonden zal worden. Dit betekent dat na de ruwbouw snel begonnen kan worden met de afbouw.

Activiteiten van de Stichting in 2016 met betrekking tot AHP²V.

 • De stichting gaat door, voor zover de middelen dat toelaten, met de financiële steun aan het Centrum AHP²V.
 • De Stichting zal zich inzetten om met het Duitse centrum Wittekindshof te komen tot concrete actieplannen binnen de tripartite samenwerking van Wittekindshof, AHP²V en Stichting Manengouba.
 • De Stichting zal zich actief bezig houden met de begeleiding en controle van de nieuwbouw van AHP²V.
 • De financiële administratie van het landbouwproject zal transparant worden ingepast in de financiële administratie van het centrum.

 

Fondswerving, donateurs, financiën

Fondswerving
Om financiële steun aan ontwikkelingsprojecten te kunnen geven, om de aanvragen te honoreren, werft de stichting gelden bij een groep donateurs. Deze groep donateurs bestaat vooral uit mensen die gewoond en gewerkt hebben in Kameroen of die op andere wijze een speciale band hebben met dat land. Ook worden andere (financiële) instellingen benaderd met de vraag om een of meerdere activiteiten te ondersteunen.

Donateurs
De Stichting onderhoudt de relatie met de donateurs via 3 middelen:

 1. een nieuwsbrief die minstens één maal per jaar verschijnt
 2. een website (www.manengouba.nl) waarop de basisgegevens van de stichting en gegevens over gesteunde activiteiten worden gepubliceerd
 3. een zg “Manengouba-dag”, waarvoor de donateurs worden uitgenodigd, bij voorkeur eens per 2 jaar.

Daarnaast bestaan individuele en incidentele contacten met donateurs en worden de donateurs ook via emailberichten op de hoogte gehouden van algemene ontwikkelingen in Kameroen

Financieringsorganisaties
De Stichting onderhoudt formele en informele contacten met andere instellingen die ontwikkelingswerk in Kameroen ondersteunen, waarbij gezien de historische achtergrond van de bij de stichting betrokkenen in de eerste plaats gedacht wordt aan organisaties als Impulsis, Kerk in Actie, ICCO, Memisa, Edukans, enz.
Ook bestaan contacten met protestantse kerkelijke gemeenten, die geïnteresseerd zijn in de activiteiten van de stichting en/of daaraan een bijdrage willen geven.

Scholen, gemeenten en ander publiekelijke organisaties
De stichting staat positief t.o.v. vragen vanuit andere instellingen om informatie te geven over Kameroen in het algemeen, over het werk dat de stichting ondersteunt in het bijzonder. Deze voorlichtingsactiviteiten staan in het teken van het vergroten van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en zijn daarnaast gericht op het werven van fondsen voor de door de stichting gesteunde activiteiten.

Vermogen
Het is niet de bedoeling dat de stichting een vermogen opbouwt. Eventueel tijdelijk vermogen, in de aanloop van een projectfinanciering, wordt zoveel mogelijk rentedragend en risicoloos belegd, maar wel zodanig dat het tijdig beschikbaar kan zijn voor de uitvoering van het project.

Onkostenvergoeding
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten worden, mits onderbouwd, door de stichting vergoed.
Aan de contactpersoon in Kameroen wordt een vergoeding gegeven voor de verrichte werkzaamheden. Deze vergoeding bedraagt € 1.260,00 per jaar. Daarnaast worden de gemaakte kosten vergoed.